CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 22/07 — 21/09/2020

Mô tả công việc

1.    Tổ chức thực hiện các qui định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền: Thu-chi Tiền mặt, Thu-Chi Tiền gửi, Sec;

2.    Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu thường xuyên (Cuối ngày, cuối tháng) với thủ quỹ để đảm bảo chặt chẽ vốn bằng tiền;

 

3.    Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán Sự kiện: lập đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi; chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và Giám đốc ký;

4.    Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, số dư, sổ phụ ngân hàng; Chuyển giao các hồ sơ cho các ngân hàng và nhận chứng từ về sắp xếp theo trình tự phiếu thu- chi ngân hàng;

5.    Thực hiện, theo dõi  đáp ứng Hồ sơ Giải ngân với các Ngân hàng;

6.    Theo dõi công nợ nội bộ, tạm ứng cá nhân, có tránh nhiệm yêu cầu cá nhân hoàn ứng kịp thời; Quản lý và theo dõi Công nợ phải trả theo từng đối tượng, đối chiếu công nợ theo định kỳ, cuối năm; Lập biên bản bù trừ công nợ nếu phát sinh công nợ phải thu và phải trả; Rà soát công nợ phải trả, đề xuất xử lý các khoản công nợ quá hạn;

7.    Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán; Kiểm tra đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì cần phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp;

8.    Số liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Chứng từ hợp lệ, hợp lý, đúng quy định Chế độ tài chính kế toán;

9.     Theo dõi chi tiết TSCĐ, CCDC: về mặt số lượng, kỳ khấu hao, mã thẻ tài sản; Tình hình tài sản tăng giảm trong kỳ; Xác định thời gian khấu hao TSCĐ, tính khấu hao TSCĐ; Xác định thời gian phân bổ CCDC, chi phí trả trước; Tính phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC; Định kỳ, phối hợp với HCNS Kiểm kê tài sản cố định, CCDC; Lập các biên bản thanh lý TSCĐ, CCDC khi phát sinh;

10.  Quản lý Quỹ tiền mặt: Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở, không được để tiền của cá nhân vào trong két. Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày;

11. Các báo cáo, giải trình số liệu được hoàn thành chính xác, đúng mẫu biểu và thời hạn quy định; Thực hiện đối soát, thanh toán, bù trừ  và thu hồi công nợ với khách hàng theo quy định;

12. Hồ sơ, chứng từ, tài liệu thuộc phần hành phụ trách được lưu trữ, bảo quản đầy đủ, đúng kỳ hạn, sắp xếp khoa học, đảm bảo việc bảo mật số liệu kế toán phần hành mình phụ trách: Hóa đơn mua hàng, Phiếu kế toán, Chứng từ tiền mặt, tiền gửi, phiếu hoàn ứng;

13. Hàng tuần cập nhật bảng kê các khoản cần chi vào thứ 3 hàng tuần; và Cập nhật bảng kê xin nguồn vào ngày 15, 30 hàng tháng chuyển KTT;

14. Lập các Báo cáo, giải trình số liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo;

15.  Lưu trữ dữ liệu kế toán và Hồ sơ cứng lưu trữ theo Qui định.

 

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Nội dung (Cover letter)
Giới tính (Gender)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển