Trợ lý Giám đốc Vận hành và Set up

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng

Phòng ban: Hành chính - Đối ngoại

Hạn nộp hồ sơ: 18/08 — 17/09/2020

Mô tả công việc

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
MISSION
• Hỗ trợ Giám đốc Vận hành & Setup. Cải thiện hoạt động vận hành và tính hiệu quả của các Khu vui chơi mang thương hiệu Sun World; đảm bảo việc mở cửa các Khu vui chơi và dự án mới an toàn, vận hành tốt và đúng thời hạn bằng cách phối hợp với các đơn vị khác nhau của Tập đoàn và thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các hạng mục nổi bật.
To assist the Director of Operations & Set Up. Improve existing theme park and attractions operations effectively and ensure a safe, well-run and on time opening of new attractions and projects for SunWorld by coordination of different business units and ensuring outstanding items are implemented.
II. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
RESPONSIBILITIES
1.  Truyền đạt và theo dõi chỉ đạo:
Communicate, and follow up tasks
• Truyền đạt, theo dõi đốc thúc, rà soát tiến độ thực hiện các công việc do Giám đốc Vận hành & Setup giao cho các các thành viên Phòng Vận hành & Setup, cũng như các công việc cần sự phối hợp của Các ban chuyên môn Sun World Holding (SWH), và các công viên Sun World.
Communicate, and follow up tasks which Setup & Operation Director assigns to Setup & Operation Team, as well as assignments which required collaboration from Sun World Holding (SWH) departments, and Sun World parks
• Thực hiện các công việc chuyên môn do Giám đốc Vận hành & Setup phụ trách thực hiện.
Hand-on to support tasks in charge by Setup & Operation Director
• Tham mưu Giám đốc Vận hành & Setup trong các chiến lược phát triển, kế hoạch hành động, các công việc chuyên môn để phát triển Ban vận hành SWH và Phòng Vận hành & Setup.
Advise Setup & Operation Director in development strategy, action plan and necessary work to develop SWH Operation Department, and Setup & Operation Team.
• Tổ chức các cuộc họp chuyên môn, công việc.
Organize meetings.
2.  Quản trị thông tin và báo cáo:
Manage information and reports:
• Quản lý và lưu trữ thông tin báo cáo đến Giám đốc Vận hành & Setup.
Manage and store information and reports for Setup & Operation Director.
• Lập các báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Vận hành & Setup.
Prepare reports which are required by Setup & Operation Director.
• Tóm tắt thông tin báo cáo hằng ngày/hàng tuần/hàng tháng, và tạo các định dạng excel & powerpoint dashboard để dễ theo dõi.
Summarize daily/weekly/monthly reports, and create word, excel & powerpoint dashboards and presentations
• Theo sát các báo cáo và các hạng mục cần quan tâm với các công viên Sun World và Ban Quản lý Dự án
Follow up on reports and outstanding items with parks and Project Team.
• Quản lý chặt chẽ thời hạn và các KPI của dự án và đảm bảo tuân thủ theo đúng tiến độ
Closely manages deadlines and project KPI’s by other parties and ensure compliance against schedule
• Làm việc tại dự án và hỗ trợ kiểm tra an toàn tại các dự án xây dựng 
Work on site and assist with safety inspections on construction projects.
3.  Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Other assignments by Setup & Operation Director
• Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Other assignments by Setup & Operation Director

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM
REQUIRED SKILLS/EXPERIENCE
1.  Về phẩm chất và năng lực
Personality and abilities
1.1. Kỹ năng chuyên môn Technical skills
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin Information gathering and analysis skill
• Kỹ năng tổ chức, quản lý hệ thống và nhiệm vụ Organizing skill
• Kỹ năng rà soát, thẩm định thông tin Information review skill
• Kỹ năng lập báo cáo Reporting skill
1.2. Kỹ năng mềm Soft skills:
• Hướng đến kết quả Achievement/goal oriented
• Có khả năng phân tích nhìn nhận vấn đề Critical thinking
• Có chính kiến Clear own opinion
• Kỹ năng giao tiếp Communication skill
• Kỹ năng làm việc nhóm Teamwork skill
• Kỹ năng xử lý tình huống Problem-solving skill
• Kỹ năng trình bày Presentation skill
• Chú ý đến chi tiết Detailed orientated
• Kỹ năng quản lý con người tốt (với kết quả đã được minh chứng qua cách tiếp cận) 
Great people management skills with proven results based approach
• Kỹ năng Quản lý Dự án Project Management skills 
• Khả năng thích ứng với môi trường linh hoạt và tuân thủ deadline
Adaptability with rapidly changing environments and deadline driven highly preferred.
• Kỹ năng tin học: Yêu cầu sử dụng thành thục Powerpoint, Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm Adobe (Illustrator/ Photoshop/ Indesign) là lợi thế
Computer skill: Excellent control of Powerpoint, Word, Excel required. Basic usage of adobe suite (illustrator / photoshop / indesign) is beneficial.
• Kỹ năng khác Other soft skills
2.  Về trình độ
Education level
2.1. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Graduated from University/College:
2.2. Kiến thức chuyên môn/chuyên ngành khác Others:
• Kiến thức về Quản trị kinh doanh Knowlegde on Business Administration 
• Trôi chảy tiếng Tiếng Anh Fluent in English 
3.  Về kinh nghiệm
Experience
• Có thời gian làm việc trong lĩnh vực vận hành, quản trị kinh doanh, tài chính hoặc kiểm soát trong ít nhất 2 năm.
Have at least one year experience in Operations, Business Administration, Finance or Control.
• Có kinh nghiệm 1 năm làm trợ lý
Have 1 year experience as Personal Assistant.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc/tiếp xúc với văn hóa nước ngoài
Preferable in experience in international culture.
• Có sức khỏe tốt
Physical, good health. 
• Làm việc ngoài giờ thường xuyên, cả vào cuối tuần & ngày lễ.
Work long hours/on weekends & public holiday.
• Sẵn sàng công tác xa dài ngày.
Willing to travel extensively throughout Vietnam every few weeks / months.

IV. Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV qua MinhLQ@sunworld.vn

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển *
Hà Nội
Đà Nẵng
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển