Chuyên viên chính Nhân sự (HRBP)

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ: 21/08 — 20/09/2020

Mô tả công việc

I. NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên và ngân sách nhân sự: 
Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị mình chuyên quản trong việc:  Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc;  Xây dựng định biên và ngân sách nhân sự hàng năm; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể về công tác nhân sự
2. Quản trị hiệu quả công việc
+ Hỗ trợ đơn vị trong việc xây dựng các chỉ tiêu KPI, triển khai quản lý quá thực thực hiện KPI, Hướng dẫn hỗ trợ việc triển khái và đánh giá KPI tại đơn vị
3. Lương thưởng và đãi ngộ
- Truyền thông, hướng dẫn đơn vị thực hiện các chính sách lương thưởng, đãi ngộ theo quy định của Tập đoàn Sun World.
- Bám sát thực hiện tại đơn vị, cùng với đơn vị đề xuất về các chính sách đãi ngộ, phúc lợi đặc thù, phù hợp với đơn vị.
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả, thanh toán lương thưởng và các chế độ phúc lợi tại đơn vị.
- Tổng hợp, báo cáo, phân tích các số liệu về chi phí nhân sự của đơn vị
4. Quản lý nhân sự
+ Là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị trong việc xây dựng các quy trình, quy định về nghiệp vụ nhân sự, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định khung của Tập đoàn, Sun World.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị trong việc rà soát, đảm bảo các hoạt động tuân thủ về công tác nhân sự.
+ Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các vấn đề về quan hệ lao động của đơn vị.
+ Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ trình phê duyệt của đơn vị mình chuyên quản
+ Là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu về tuyển dụng, đào tạo của đơn vị, chuyển các bộ phận chuyên môn để triển khai thực hiện
5 Nhiệm vụ khác
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền

II. Yêu cầu

1. HỌC VẤN: tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh

2. KINH NGHIỆM Có kinh nghiệm chuyên sâu về C&B
Có thời gian làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm. Kinh nghiệm trong nghề nhân sự tối thiếu 5 năm.
3. YÊU CẦU KHÁC  Có thể đi hỗ trợ công tác tại các đơn vị thành viên

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển